Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

iCARE Study – Ikalimang Survey

Kami ay isang pangkat ng mahigit sa 150 mananaliksik mula sa mahigit na 40 bansa. Ang mga pangunahing mananaliksik ay ang mga propesor na sina Kim Lavoie, PhD at Simon Bacon, PhD, mga co-director ng Montreal Behavioural Medicine Centre (MBMC) sa Montreal, Canada.

Nais naming maunawaan ang mga kamalayan, saloobin, paniniwala at pagkilos ng mga tao sa buong mundo kaugnay sa COVID-19 (na tinatawag ding coronavirus o novel coronavirus). Nais din naming malaman kung paano naaapektuhan ng pandemyo ang iba’t ibang aspeto ng buhay ng mga tao. Upang maisagawa ito, hinihingi namin ang tulong ng taumbayan mula sa iba’t ibang bansa sa pagsagot nitong survey. Ninanais naming magkaroon ng sari-saring pananaw kaya lahat ay pinauunlakang sagutan ang survey maging ano man ang inyong edad, kasarian o katangian.

Kakailanganin ng mga 20 minuto upang matapos ang survey. Pakisiguraduhing bigyan ang sarili ng sapat na oras sapagkat hindi maaaring i-save ito at tapusin sa ibang pagkakataon.

Hindi kami mangungulekta ng impormasyon na magagamit upang makilala kayo, kaya ang inyong mga sagot ay hindi mapapangalanan. Sa anumang panahon, maaari ninyong bawiin ang inyong pahintulot at maaari rin ninyong hindi sagutan ang anumang tanong. Walang panganib na maidudulot ang pakikilahok sa pananaliksik na ito.

Ang lahat ng datos ay maligtasang ikokolekta gamit ang isang server sa University of Quebec at Montreal (Canada) na nangangalaga ng aming software sa pagkolekta ng datos sa loob ng 10 taon.

Sa pagrespeto ng mga kasunduang internasyonal na sinusuportahan ng Fonds de la recherche du Québec (FRQ) sa pagbahagi ng mga datos, ang mga datos mula sa pananaliksik na ito ay maaaring magamit ng mga mananaliksik na kabahagi sa proyekto na ito. Ang lahat ng kopya ng datos sa pananaliksik ay itatago sa mga servers na ligtas, protektado ng passwords, at tanging mga taong may pahintulot lamang ang makakapunta.

Ang mga pangunahing resulta ng pananaliksik na ito ay matatagpuan sa pangunahing website ng proyekto (www.mbmc-cmcm.ca/covid19), kung saan lahat ay may pahintulot na pumunta.

Sa anumang tanong patungkol sa aming pananaliksik, maaari itong iparating sa aming pangkat gamit ang email address ng proyekto: covid19study@mbmc-cmcm.ca

 

Ang pananaliksik na ito ay naapubrahan ng Research Ethics Committee ng CIUSSS-NIM (Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord de l’Île de Montréal: https://www.ciusssnordmtl.ca/) at ang mga pangunahing mananaliksik, Propesor Kim Lavoie at Propesor Simon Bacon, ay sumang-ayon na sundin ang mga detalyeng nakasulat sa pormularyo na ito.

Sa pagsagot ng survey, paki-alala:

  • Matatagpuan ang pulang asterisk (*) katabi ng mga tanong na kailangan sagutan. Kung hindi nais sagutan ang mga tanong na ito, pindutin ang “Hindi ko alam/Nais kong hindi sagutan” para magpatuloy.
  • Kung kayo ay nakakaranas ng mga problema sa inyong mga nakikita sa survey, mangyaring gumamit ng ibang makina o web browser.

 

Kung nais ninyong ibigay ang pahintulot na makibahagi, pakipindot ang “Susunod”.